Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Fakte & Shifra


Për më shumë informata, shiko raportet më poshtë

 
Gratë, paqja dhe siguria

Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave

Rezolutat e Këshillit të Sigurimit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë

CEDAW dhe Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit: libër udhëzues

Fakte dhe Fabula për Rezolutën 1325


Fuqizimi i grave

Drejt Lisbonës: Vlerësimi i nevojave për trajnime profesionale, si dhe i krijimit të mundësive për punësim të femrave në zonat rurale

Të drejtat pronësore të grave në Kosovë


 
Dhuna në baza gjinore

16 hapa për t’i dhënë fund dhunës

Rreth botës, kampanja e përbashkët për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave

Zërat kundër dhunës

Katalog për këshilla dhe ndihmë për viktima e dhunës në familje

Siguria fillon në shtëpi: Hulumtim për hartimin e strategjisë së parë nacionale dhe të planit të veprimit kundër dhunës në familje

Identifikimi i nismave locale për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në Kosovë 1999-2012

Dhuna në familje, qështje jete

Gjykimi i kërkesave për urdhra për mbrojtje në rastet e dhunës në familje në Kosovë

Më shumë se “Vetëm fjalë”? përgjigja e organeve të drejtësisë ndaj dhunës në familje në Kosovë

Shërimi i shpirtit: Reparacionet për të mbijetuarët e dhunës seksuale që ndërlidhen me konflikin e armatosur në Kosovë

Me Çfarë Çmimi? Alokimet Buxhetore për Zbatimin e Kornizës Ligjore kundër Dhunës në Familje në Kosovë

Liria dhe mbrojtja për Lezbiket, Homoseksualët, Biseksualët dhe Transgjinorët në Kosovë