Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Burimet

 

Për më shumë informata, shiko raportet më poshtë

 

Gratë, paqja dhe siguria

Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave

Rezolutat e Këshillit të Sigurimit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë

CEDAW dhe Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit: libër udhëzues

Fakte dhe Fabula për Rezolutën 1325

Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm për gratë, paqen dhe sigurinë


Fuqizimi i grave
Drejt Lisbonës: Vlerësimi i nevojave për trajnime profesionale, si dhe i krijimit të mundësive për punësim të femrave në zonat rurale

Të drejtat pronësore të grave në Kosovë

Profili gjinor i vendit: analizë e dallimeve gjinore në të gjitha nivelet në Kosovë

Udhëzues per fushatën HeForShe

Një udhëzues praktik: Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor në nivelin lokal

Gjinia dhe zhvillimi i qëndrueshëm

 

Mbrojtja e fëmijëve


Hulumtim për dhunën ndaj vajzave

Prania e dhunës në marrëdhëniet e adoleshentëve

Konventa për të drejtat e fëmijëve

Kosova (KSKB 1244): Martesa e fëmijëve

 

Dhuna në baza gjinore

16 hapa për t’i dhënë fund dhunës

Rreth botës, kampanja e përbashkët për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave

Zërat kundër dhunës

Katalog për këshilla dhe ndihmë për viktima e dhunës në familje 

Siguria fillon në shtëpi: Hulumtim për hartimin e strategjisë së parë nacionale dhe të planit të veprimit kundër dhunës në familje

Identifikimi i nismave locale për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në Kosovë 1999-2012

Dhuna në familje, qështje jete

Gjykimi i kërkesave për urdhra për mbrojtje në rastet e dhunës në familje në Kosovë 

Më shumë se “Vetëm fjalë”? përgjigja e organeve të drejtësisë ndaj dhunës në familje në Kosovë

Shërimi i shpirtit: Reparacionet për të mbijetuarët e dhunës seksuale që ndërlidhen me konflikin e armatosur në Kosovë

Liria dhe mbrojtja për Lezbiket, Homoseksualët, Biseksualët dhe Transgjinorët në Kosovë